Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Порядок створення громадської організації в старостинському окрузі

Питання створення громадських організацій в сільській місцевості набуло актуальності з появою в Україні перших об’єднаних громад. Тоді для забезпечення їх інституційної підтримки та налагодження діалогу між місцевими владами та громадськістю почали оголошуватися різного роду грантові конкурси. Без будь-якого сумніву, це запитання й сьогодні продовжує зберігати свою актуальність, оскільки незмінними, принаймні залишилися дві речі – бажання старост залучати додаткові кошти для потреб ввірених їм округів, а у грантодавців вимоги, згідно із якими отримувачами грантів мають бути виключно юридичні особи. Враховуючи, що офіс старости не є юридичною особою, а рада ОТГ та виконавчий комітет, хоча і є юридичними особами, але часто-густо відносини між старостою та головою ОТГ бувають такими, що їм досить складно досягти взаємного порозуміння ще на стадії, що передує підготовці проектної заявки. Здебільшого на цій стадії каменем спотикання виступають такі питання як: хто буде вигодонабувачем (жителі конкретного старостинського округу чи ще хтось), скільки коштів та у яких статтях кошторису їх доцільно передбачити, хто буде здійснювати адміністрування майбутнього грантового проекту тощо.

Сподіваюся, більшість старост погодяться з тезою, що наявність в старостинському окрузі громадської організації відкриває нові можливості для залучення додаткових ресурсів, які можуть бути використані на благо жителів тих чи інших сільських населених пунктів. Тож давайте розглянемо більш детально означене назвою публікації питання у формі "запитання-відповідь" та спробуємо розібратися, чи складно сьогодні створити громадську організацію в сільській місцевості.

Якими нормативно-правовими актами унормовується порядок створення громадської організації?

Зокрема, до таких актів належать:

● Закон України «Про громадські об’єднання» №4572-VI від 22.03.2012 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 ;

● Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №755-ІV від 15.05.2003 р. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 ;

● Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 р. №359/5  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16 ;

● Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 р. №3268/5 https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16 .

Скільки членів мінімально потрібно для реєстрації громадської організації?

Нагадаю, сьогодні чинним законодавством передбачено тільки дві організаційно-правові форми громадського об’єднання: громадська організація та громадська спілка. Громадське об’єднання може створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого (ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання».

 • Якщо певні зацікавлені громадяни мають намір зареєструвати громадське об’єднання і діяти не просто як ініціативна група чи група активістів, варто все ж таки створити громадське об’єднання зі статусом юридичної особи.

Якщо зареєструвати громадське об’єднання без статусу юридичної особи, то таке утворення не зможе здійснювати фінансову діяльність, мати зареєстровану символіку, орендувати офіс, мати банківський рахунок, штатних співробітників тощо. Більше того, така організація може реалізувати право на захист своїх прав лише через фізичних осіб, а не безпосередньо. Обрати громадську організацію чи громадську спілку – це персональний вибір кожного.

 • Громадська організація характеризується тим, що її засновниками та учасниками можуть бути виключно фізичні особи.

Громадська спілка – засновниками є юридичні особи приватного права (ті, що створені фізичними особами чи юридичними особами приватного права, а не органами державної чи комунальної власності), а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

 • Засновниками громадської організації зі статусом юридичної особи повинно бути не менше 2 осіб, якими можуть бути: 
 •  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах; 
 •  особи, які досягли 18 років (для молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років). 

Не може бути засновником громадської організації особа, яку визнано судом недієздатною.

Хто визначає мету діяльності створюваної громадської організації та де її потрібно зафіксувати? 

Мету діяльності визначають засновники. Її обов’язково має бути зазначено в статуті громадської організації.

Ким реєструються громадські організації та чи в подальшому підлягають оподаткуванню?

Громадські організації здебільшого реєструються державним реєстратором відповідно до процедури, визначеної чинним законодавством України. Що стосується оподаткування, то громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку (ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання»).

Які документи необхідні для реєстрації громадської організації? 

Подача документів є лише одним із п’яти необхідних кроків для здійснення державної реєстрації громадської організації. Розглянемо кожен крок більш детально.

Крок 1. Підготовка статуту організації

Під час його підготовки варто враховувати приписи ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» та ст. 133.4 Податкового кодексу України.

 • Необхідно пам’ятати! Текст документу, який подається на реєстрацію, обов'язково аналізуватиметься спеціалістом при прийнятті рішення, а тому не варто розраховувати, що «пройдуть» ті чи інші формулювання статуту, які «не дуже сильно відхиляються» від вимог чинного законодавства.

В контексті вказаних вище законодавчих норм, розділ статуту щодо коштів та майна організації обов’язково має передбачати, що:

■ доходи (прибутки) та майно Організації або їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами;

■ доходи (прибутки) та майно Організації або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 • Увага! Розділ Статуту щодо припинення діяльності організації обов’язково має містити припис про те, що «у разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету».

Крок 2. Проведення установчих зборів засновників

Під час зборів потрібно оформляти протокол, вимоги якого передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання», серед яких особливу увагу слід звернути на визначення найменування. Ключові вимоги до нього наступні:

■ складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”);

■ викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини;

■ власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань. Для уникнення збігів, рекомендую перевірити інформацію, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) .

 • Важливо! Протокол установчих зборів підписується головуючим (не обов’язково обраним головою організації) та секретарем зборів. Документи державному реєстратору необхідно подати упродовж 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Крок 3. Підготовка пакету необхідних документів

Перелік документів, які необхідно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи визначено ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». До такого переліку має входити:

■ заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; - відомості про керівні органи громадської організації;

■ статут організації (прошитий, пронумерований та підписаний засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами);

■ протокол установчих зборів разом з реєстром учасників;

■ заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за бажанням заявника).

Крок 4. Подача документів для державної реєстрації

Сьогодні документи для державної реєстрації громадських організацій зі статусом юридичної особи можна подати до:

■ головних територіальних управлінь юстиції за місцем знаходження організації;

■ місцевих центрів надання адміністративних послуг.

Здійснити подачу документів можна:

■ особисто або через уповноваженого представника (подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження);

■ поштою (справжність підпису заявника має бути нотаріально засвідчена).

 • Зверніть увагу! Державний реєстратор чи адміністратор при прийомі документів зобов’язані видати опис, де має бути зазначено код доступу до ЄДР. Статут у паперовій формі з відтиском печатки державного реєстратора не видається. Якщо Ви бажаєте отримати виписку у паперовій формі, то для цього потрібно зробити відповідну позначку у заяві.

Крім того, слід пам’ятати, що така видається лише у разі подання заяви у паперовій формі. Державна реєстрація громадської організації зі статусом юридичної особи проводиться безкоштовно та повинна тривати не більше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Крок 5. Отримання реєстраційних документів

Через портал електронних сервісів за кодом-доступу, зазначеному в описі документів можна отримати виписку та установчі документи громадської організації.

 • Варто знати! При розгляді документів, поданих на реєстрацію, може бути прийняте одне з таких рішень:
 • ■ про державну реєстрацію;
 • ■ про зупинення розгляду документів;
 • ■ про відмову в державній реєстрації.

Де можна знайти зразки документів, що подаються на реєстрацію?

Що стосується прикладів чи зразків заповнених документів, які зазвичай подаються для державної реєстрації, то їх нескладно віднайти за допомогою зручного пошукового сервісу (наприклад, Google), вказавши параметри пошуку «зразки реєстраційних документів для реєстрації ГО». В отриманих результатах пошуку завжди можна буде відібрати ті зразки, які найбільше підходять за своїм змістом. 

Автор: Врублевський Олександр, експерт з питань діяльності старост 
та співробітництва територіальних громад  

Залишити своє запитання чи коментар:

 • Підкажіть будь ласка, які існують вимоги щодо штатного розпису в ГО та на якій основі краще залучити бухгалтера (постійній чи договору ЦПХ)?

  • Адмiнiстратор 20.04.2020 - 19:12

   На поставлені Вами запитання можна буде отримати розширені відповіді в одній із наступних фахових статей, де розглядатимуться питання функціонального забезпечення діяльності новоствореної громадської організації, зокрема, підготовка й затвердження штатного розпису та порядок залучення фахівця для ведення бухгалтерського обліку.

 • Чи може староста бути засновником громадської організації, яку планується створити як неприбуткову, а також входити до складу правління такої організації чи займати у ній посади на громадських засадах?

  • Адмiнiстратор 23.04.2020 - 19:10

   Знайти відповідь на поставлене запитання нам допоможуть деякі законодавчі приписи, що визначають обсяг відповідних заборон в частині суміщення службової діяльності як старост безпосередньо, так і посадових осіб місцевого самоврядування в цілому.

   Так, частина 6 статті 14-1 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» визначила, що староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

   Поруч з цим, стаття 25 закону «Про запобігання корупції» дещо деталізувала обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Зокрема, посадовим особам місцевого самоврядування забороняється:
   ● займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
   ● входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

   В контексті поставленого запитання та з огляду на перелік наведених вище законодавчих обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, можна зробити такі висновки:
   ► староста може бути співзасновником громадської організації із статусом неприбутковості;
   ► староста може входити до складу правління громадської організації із статусом неприбутковості;
   ► старості забороняється займати будь-які посади в громадській організації із статусом неприбутковості, у т.ч. на громадських засадах.

 • На що в першу чергу необхідно звернути увагу або чим керуватися, щоб підготувати "правильний" статут громадської організації? Будемо вдячні за розширену відповідь.

  • Адмiнiстратор 26.04.2020 - 10:23

   Враховуючи ту обставину, що обсяг відповіді виявився дещо завеликим, її було розміщено у рубриці КОНСУЛЬТАЦІЇ/ОБГОВОРЕННЯ за цим лінком: https://bit.ly/2Y6xNx2
   Для зручності копіювання лінк вказано у скороченій версії.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.