Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь
щоб мати доступ до контенту та обговорень.

Про конфлікт інтересів у службовій діяльності старост (частина друга)

(продовження)

Із частиною першою можна ознайомитися тут:

https://starostaprofi.org.ua/article/pro-konflikt-interesiv-u-sluzhbovii-diialnosti-starost-chastyna-persha

У цій частині публікації буде приділено увагу питанням щодо врахування старостами конфлікту інтересів у таких форматах своєї службової діяльності як:

     ● участь в роботі виконавчого комітету;

     ● участь в засіданнях постійних комісій ради;

     ● участь в пленарних засіданнях ради громади.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом (абзац перший частини другої статті 35 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон №1700-VII).

Наведена норма закону хоча і визначила загальну модель поведінки осіб, на яких вона поширюється, а точніше встановила заборону щодо їх участі у прийнятті рішення відповідним органом, втім, вона щоразу потребуватиме тлумачення свого змісту в контексті тієї чи іншої ситуації, в якій знаходитиметься староста. Простими словами, яким чином староста має дотримати вказаної та інших норм антикорупційного закону, перебуваючи у різних за змістом службових відносинах із колегіальними утвореннями в органах місцевого самоврядування.

Участь старости в роботі виконавчого комітету У цьому колегіальному органі місцевого самоврядування старости можуть вчиняти цілу низку дій, зміст яких визначається повноваженнями, передбаченими законами України, Положенням про старосту та відповідними рішеннями виконавчого комітету про уповноваження старост на виконання тих чи інших повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування, а також обсягом прав члена виконавчого комітету, встановлених відповідним регламентом. Зокрема, старости як члени виконавчого комітету можуть:

     ● вносити питання до порядку денного засідання виконавчого комітету;

     ● виступати в якості доповідача чи співдоповідача з того чи іншого питання;

     ● готувати проект рішення виконавчого комітету в повному обсязі чи визначену його частину;

     ● вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету;

     ● брати участь в обговоренні питань порядку денного;

     ● брати участь в прийнятті рішень шляхом голосування.

Поруч з цим, варто знати, що відповідно до абзацу першого частини другої статті 35 Закону №1700-VII у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

 • Увага! Одним із повноважень Національного агентства є надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування інших положень Закону №1700-VII та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.

Національне агентство вважає, що словосполучення «не має права брати участь у прийнятті рішення» стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів в рамках конкретного питання, яке розглядається колегіальним органом, охоплює й інші вимоги, зокрема:

  ■ заборону особі брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом з відповідного питання; 

   ■ заборону враховувати особу під час визначення кількості членів, необхідних для правомочності розгляду колегіальним органом відповідного питання;

   ■ заборону на участь особи в розгляді (обговоренні) такого питання;

  ■ заборону на участь особи в прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) з такого питання.

Також потрібно не забувати про обов’язок старости як посадової особи місцевого самоврядування повідомити про наявність у нього конфлікту інтересів. Так, пункти 2 і 3 частини 1 статті 28 Закону №1700-VII закріпили обов’язок повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно, а також не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Враховуючи, що сьогодні чинне законодавство не передбачає у старости безпосереднього керівника, а також ту обставину, що староста за посадою входить до складу виконавчого комітету – колегіального органу місцевого самоврядування, то староста, в якого виник конфлікт інтересів зобов’язаний повідомити про нього на засіданні виконавчого комітету та має утримуватися від дій, які можуть впливати на об’єктивність або неупередженість прийняття виконавчим комітетом відповідних рішень.

Таким чином, перелік заборонених видів поведінки старости у розглядуваному випадку є здебільшого зрозумілим і його варто враховувати у ситуації, коли у старости має місце конфлікт інтересів. У разі виникнення сумнівів щодо можливості вчинення тих чи інших дій у стані конфлікту інтересів, староста може скористатися своїм законним правом і звернутися за відповідним роз’ясненням до Національного агентства.

 • Варто знати! Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів (абзац другий частини 3 статті 28  Закону №1700-VII).

Участь старости в засіданнях постійних комісій ради Перш ніж з’ясувати можливі види участі старост у засіданні цього колегіального органу ради, давайте коротко зупинимося на деяких моментах, що стосуються місця та ролі постійних комісій ради в процесі прийняття радою рішень. На мою думку, це дозволить нам з’ясувати ключові моменти діяльності постійних комісій ради в контексті можливих корупційних ризиків для старост.

Якщо проаналізувати статтю 47. Постійні комісії ради Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон №280/97), то наявні у постійних комісій ради повноваження можна умовно поділити на чотири блоки:

попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які вносяться на розгляд ради, розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань;

попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків з цих питань;

вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

здійснення контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.

Втім, староста має право гарантованого виступу на засіданні постійних комісій ради при вирішенні нею не усіх питань, що належать до їх компетенції. Відповідне обмеження містить припис пункту 3 частини 4 статті 54-1 Закону №280/97, який визначив, що староста має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища. Це означає, що коли на засіданні постійної комісії розглядаються питання, які не стосуються інтересів жителів конкретного села, селища, то присутньому старості відповідного села, селища не гарантується право обов’язкового виступу і староста не вправі його вимагати. Таке обмеження законодавцем було зроблено невипадково, а передусім для того, щоб присутні на засіданні інші особи не відволікали членів постійної комісії ради своїми виступами, які безпосередньо не стосуються обговорюваного питання. Однак, староста може виступати й з питань, які не стосуються інтересів жителів ввіреного йому старостинського округу, але мають відношення до об’єднаної громади в цілому, за умови, що проти цього не заперечує голова та члени відповідної постійної комісії ради.

З позицій антикорупційного законодавства староста як й інші посадові особи може мати приватний інтерес у вирішенні того чи іншого питання. Не зважаючи на ту обставину, що постійні комісії ради здебільшого попередньо розглядають питання, віднесенні до їх віддання, староста своїми виступами може тією чи іншою мірою потенційно впливати на хід та результати вирішення питань, що перебувають на розгляді постійної комісії. Для цього староста може наводити певні аргументи, акцентувати увагу на тих чи інших фактах та подіях, висловлювати свої заперечення та бачення кінцевого результату вирішення розглядуваного комісією питання. На цьому тлі неврахування старостою вимог антикорупційного законодавства може призвести до виникнення у нього конфлікту інтересів та навіть потягти за собою притягнення до адміністративної відповідальності. Щоб цього не сталося, старості потрібно пам’ятати про зміст конфлікту інтересів та з якого моменту він починається в контексті своїх можливих дій у форматі участі в засіданні постійних комісій ради. Якщо цього не дотримуватися, то врешті-решт може бути поставлено питання про притягнення старости до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційних приписів, що стосуються конфлікту інтересів.

Участь старости в пленарних засіданнях ради громади У цьому форматі представлення інтересів жителів відповідних сіл, селищ, старості варто знати декілька речей та використовувати їх належним чином при здійсненні вказаного повноваження, ефективність якого забезпечується сáме наявним у старости права гарантованого виступу на пленарному засіданні ради. Проведене вибіркове дослідження регламентів деяких рад об’єднаних громад засвідчило той факт, що не у всіх регламентах передбачена можливість участі старост у пленарному засіданні ради та не унормовані питання щодо забезпечення права старости на гарантований виступ. Не зважаючи на такий стан нормативної недосконалості регламентів деяких рад об’єднаних громад, старостам варто знати про те, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» має вищу юридичну силу щодо локального нормативного акту, яким є регламент ради відповідної громади. Це означає, що у разі відсутності у регламенті ради прописаних процедур щодо участі старости у пленарних засіданнях ради, головуючий та депутати ради мають керуватися відповідними приписами закону про місцеве самоврядування та усіма законними засобами забезпечувати присутнім на засіданні старостам реалізацію наявного у них права на гарантований виступ в межах часу, встановленого регламентом для виступу депутатів ради.

А тепер давайте з’ясуємо, яким же чином староста у цьому форматі своєї службової діяльності, використовуючи пленарне засідання ради як майданчик для представлення інтересів жителів старостинського округу може припуститися порушень антикорупційного законодавства в частині конфлікту інтересів.

На пленарному засіданні ради староста під час свого гарантованого виступу як і на засіданні постійних комісій ради староста теж може наводити певні аргументи, акцентувати увагу на тих чи інших фактах та подіях, висловлювати свої заперечення та бачення кінцевого результату вирішення розглядуваного комісією питання, а також закликати до позитивного голосування з питання, де староста має конфлікт інтересів. Тут необхідно пам’ятати, що неврахування старостою вимог антикорупційного законодавства може призвести до вчинення дій в умовах, наприклад, реального конфлікту інтересів, яке стане підставою для притягнення старости до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щоб цього не допустити, старості варто знати про ключові моменти конфлікту інтересів та за наявності найменшої підозри щодо його існування вжити заходів щодо його недопущення та звернутися за відповідним роз’ясненням до Національного агентства.

 Автор: Врублевський Олександр,                                                                                                                                   експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад


Залишити своє запитання чи коментар:

 • А можна приклад, як староста в стані конфлікту інтересів під час свого гарантованого виступу на пленарному засіданні ради може вчинити дії, які можуть бути кваліфіковані за статтею 172-7 КУАП ?

  • Адмiнiстратор 08.08.2020 - 19:14

   Наприклад, на пленарному засіданні сільської ради розглядається питання щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка вже приватизована та перебуває у власності когось із близьких осіб старости чи навіть самого старости (хто входить до складу близьких осіб, див.: абзац четвертий частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text .
   Якщо староста виступатиме на пленарному засіданні під час розгляду питання щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у його приватній власності чи одного із близьких осіб старости, то прийняття радою позитивного рішення міститиме приватний інтерес такого старости, про що останній мав би самостійно публічно оголосити про конфлікт інтересів та утриматися від виступу. Адже прийняття радою позитивного рішення щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у приватній власності вказаних осіб, міститиме приватний інтерес старости. А якщо староста виступатиме на пленарному засіданні під час розгляду вказаного питання та в ході свого виступу закликатиме депутатів ради позитивно його проголосувати, то таку поведінку старости може бути кваліфіковано як вчинення дій в умовах реального конфлікту, відповідальність за які передбачено частиною другою 172-7 КУАП.
   Зверніть увагу на ту обставину, що відповідно до Примітки 2 до статті 172-7 КУАП під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

 • А якщо староста під час свого виступу заявить про наявність конфлікту інтересів у розглядуваному радою питанні щодо себе та близьких осіб, а стосовно інших осіб просто попросить раду прийняти позитивне рішення? Чи буде тут старостою порушено антикорупційне законодавство?

  • Адмiнiстратор 11.08.2020 - 17:21

   В описаній Вами ситуації староста вчинив саме так, як вимагає антикорупційне законодавство. Зокрема, староста стосовно себе і близьких осіб має публічно заявити про наявність конфлікту інтересів, а стосовно інших жителів староста вправі публічно клопотати перед депутатами ради про прийняття ними того чи іншого рішення. У цьому, власне і полягає зміст повноваження старости щодо представлення інтересів жителів відповідних населених пунктів у раді громади.

Цитування, копіювання окремих частин тексту, републікація, передрук чи будь-яке інше поширення розміщеної тут інформації можливе тільки з письмової згоди власника веб-сайту.